پروژه شبیه سازی سیستم سفارش‌ دهی موجودی در زنجیره عرضه با الگوریتم ژنتیک و نظریه فازی با نرم افزار MATLAB

پروژه شبیه سازی سیستم سفارش‌ دهی موجودی در زنجیره عرضه با الگوریتم ژنتیک و نظریه فازی با نرم افزار MATLAB

پروژه شبیه سازی سیستم سفارش‌ دهی موجودی در زنجیره عرضه با الگوریتم ژنتیک و نظریه فازی با نرم افزار MATLAB

پروژه شبیه سازی سیستم سفارش‌ دهی موجودی در زنجیره عرضه با نرم افزار MATLAB

 

این پروژه دارای کدهای برنامه نویسی به همراه توضیحات می باشد

 

تعداد صفحات توضیحات: 31

فرمت: PDF

زبان برنامه نویسی : Matlab

 

‌این پروژه با استفاده از نرم افزار MATLAB ( متلب ) انجام شده است. کنترل موجودی همواره به دلیل آن که در سیستم‌‌های عملیاتی نقش بسیار مهمی را به منظور مدیریت و استفاده بهتر از منابع ایفا می‌کند، مورد توجه بوده است. به عنوان یکی از حوزه‌های مطالعاتی کنترل موجودی در زمینه مدیریت، می‌ توان به سیستم سفارش‌دهی یا سیاست مرور موجودی در زنجیره عرضه اشاره داشت. در زمینه بررسی سیستم سفارش‌دهی در زنجیره عرضه با شرایط قطعی، مطالعات و تحقیقات زیادی انجام شده، اما از آن جا که دنیای حقیقی سرشار از عدم قطعیت است، نمی‌توان در مدل‌هاي سفارش‏ دهي، پارامترهایی مانند تقاضا را به طور دقيق پيش‌ بيني کرد و با ابهام مواجه هستیم. در چنين حالتي، استفاده از مقادير دقيق موجب ايجاد اشتباه در تصميم‎گيري مي‌شود. از طرفي استفاده از روش‌هاي آماري نيز براي پارامترهاي مبهم به دلیل نبود اطلاعات و دانش کافی معقول به نظر نمي‌‌رسد. از این‌ رو، در اين پایان‌نامه راهكاري براي استفاده از اعداد فازي در تصميم‌گيري مربوط به سيستم سفارش‏‌دهي موجودی ارائه شده است. مسأله تعریف شده، بررسی سیاست کنترل موجودی مرور دایم و مرور دوره‌ای در زنجیره عرضه دو سطحی خطی در شرایط عدم قطعیت است. در این زنجیره عرضه، دو بنگاه A و B وجود دارد که در آن بنگاه A تقاضای فازی مشتری را پاسخ می‌دهد و بر اساس سیاست کنترل موجودی اتخاذ شده، کالای مورد نیاز خود را از بنگاه B تأمین می‌کند. بنگاه B نیز با توجه به سیاست کنترل موجودی مربوطه، کالای خود را از یک تأمین کننده با ظرفیت بی‌نهایت تهیه می‌کند. کمبود هر دو بنگاه نیز به صورت پس‌ افت است. برای در نظر گرفتن عدم قطعیت در پارامترهای مسأله که از کمبود اطلاعات و دانش ناشی می‌‌شود، از نظریه فازی استفاده شده که در آن، تابع عضویت برای پارامترها به صورت عدد فازی مثلثی است. برای فازی‌‌زدایی (غیرفازی کردن) نیز از روش مرکز ثقل که بیشترین کاربرد را در فازی‌زدایی نسبت به دیگر روش‌ها دارد، استفاده شده است. تقاضای مشتری است که به بنگاه A داده می‌شود، فازی است. در تابع هدف مسئله، تمرکز روی کنترل هزینه و ارضا کردن سطح خدمتی مشخص و از پیش تعیین شده برای هر دو بنگاه است. با توجه به شرایط فازی، مسأله مدل شده و با الگوریتم ژنتیک و با استفاده از نرم افزار MATLAB ( متلب ) حل می‌شود تا جواب بهینه مشخص گردد.